Ympäristöystävällisyys

Vinyyliverhouksen elinkaari on pitkä ja sen ympäristörasittavuus koko elinkaarensa aikana on vähäinen

Elinkaarensa aikana vinyyliverhous on ympäristöystävällinen valinta koska sen valmistus, käyttö ja hävittäminen vaativat vain vähän energiaa.

1. Valmistus

Vinyyliverhouksen valmistus vaatii vähän energiaa ja pääosa sen raaka-aineesta koostuu materiaaleista, joita pidetään lähes ehtymättöminä.

Lisäksi vinyyliverhouksen raaka-aineesta osa on kierrätettyä materiaalia. (Ks. 4. Raaka-aine).

Sen valmistus vaatii vähän energiaa. (Ks. 5. Vertailu).

2. Käyttö

Elinkaaressa sen käyttöaika on pitkä. Tänä aikana se ei vaadi mitään maalaus- tms. käsittelyjä, joten käyttöaikanaan se ei rasita ympäristöä.

3. Kierrätys

Vinyyliverhous on kierrätyskelpoinen. Materiaali voidaan kierrättää uuden materiaalin raaka-aineeksi.

Jos vinyyliverhous poistetaan on se mahdollista käyttää uudelleen toisessa kohteessa, koska se voidaan purkaa vahingoittamatta materiaalia.

Muovia voidaan myös polttaa ilman ympäristölle haitallisia seuraamuksia. Tällöin saadaan hyödynnettyä sen korkealämpöenergia, joka on n. kolminkertainen verrattuna puun lämpöarvoon.

Vinyyliverhouksen raaka-aine on stabiili materiaali, eli se ei osallistu kaatopaikan kemiallisiin prosesseihin eikä saastuta kaatopaikkojen lähiympäristöä. Tämän takia se soveltuu myös kaatopaikalle vietäväksi.

Tuotteet joiden valmistaminen, ylläpitäminen ja hävittäminen (kierrätys) vaativat mahdollisimman vähän energiaa, ovat ympäristön kannalta oikeita vaihtoehtoja.

4. Raaka-aine

PVC:stä 57 % on lähtöisin ruokasuolasta (NaCl), joten raaka-aineesta alle puolet (hiili ja vety) on peräisin raakaöljystä tai maakaasusta (hiili ja vety voidaan saada myös orgaanisten aineiden kemiallisen kierrätyksen avulla). Ruokasuola (NaCl) on lähes ehtymätön luonnonvara, joka hajotetaan elektrolyysin avulla. Elektrolyysin päätuote on lipeä, jota tarvitaan esim. selluloosan, lasin ja alumiinin valmistuksessa. PVC:hen käytetään näin ollen sivutuotekloori, joka olisi vaikea saada käytetyksi muihin tarkoituksiin.

PVC ei aineena ole myöskään terveydelle haitallinen, siksi se on merkittävä raaka-aine myös esim. ruokapakkauksissa ja lääketieteellisissä sovelluksissa.

Norjalaisen ympäristöliike Bellonan raportissa todetaan, että nykyoloissa PVC:n käytön vähentäminen johtaisi ympäristön tilan huononemiseen.

PCV-valmistusketju:

5. Vertailu

VINYYLIVERHOUKSEN JA PINTAKÄSITELLYN ULKOVERHOUSLAUDAN ENERGIANTARVE KÄYTTÖIÄN AIKANA.

Perusteet:
Laskentaperusteet perustuvat VTT:n tutkimuksiin Vinyyliverhousjulkisivusta ja pintakäsitellystä puu-ulkoverhouksesta.

Energian kulutus on laskettu yhtä neliötä (m²) kohti, 100 vuoden aikana.

Vinyyliverhouksen massa n. 1 700 g/m².

Ulkoverhouslautaan käytetty maalimäärä on 1 kg/m², 100 vuoden aikana.

Ulkoverhouslauta on pystylomalaudoitusta jossa käytetään 22 * 125 mm kuusilautaa. Neliömetrissä puista julkisivua on n. 10 kg kuivaa kuusipuuta. Puuraaka-aineen tarve asennettua, kuivaa julkisivulautaa kohden on 19,3 kg/m².

Ulkoverhouslauta on käsitelty ensimmäisessä vaiheessa pohjustus puunsuojalla ja 2 x Akrylaattipeittomaalilla. Uudelleenmaalausjakso on 10 vuotta.

Vinyyliverhous.fiMJ/m² *
Raaka-aineen valmistus90
Tuotteen valmistus160
Tuotteen merikuljetus (Kanada – Suomi)9
Asentaminen1
Ylläpito (pesu)1
Yhteensä MJ/m²/100 vuotta261
* Vinyyliverhouksen raaka-aineen valmistuksen energiankulutus perustuu APME raporttiin 4/82, valmistuksen energiankulutus valmistajan ilmoittamaan energiankulutukseen ja merikuljetus VTT:n tutkimukseen. Ylläpidon (pesun) energiankulutuksena on käytetty samaa arvoa kuin pintakäsitellyn ulkoverhouslaudan pesussa.

 

Pintakäsitelty ulkoverhouslautaMJ/m² *
Julkisivulaudan/maalin valmistus, kuljetus ja asentaminen407
Ylläpito (puhdistus/maalaus)513
Yhteensä MJ/m²/100 vuotta920
** Ulkoverhouslaudan energiankulutus perustuu VTT:n tutkimukseen. Pintakäsitellyn ulkoverhouslaudan ympäristövaikutukset käyttöiän aikana.

Muuta

Laskelmassa energiankulutukseen on laskettu tarvittavien raaka-aineiden kerääminen, valmistaminen ja tuotteen valmistaminen. Laskelma ei sisällä asentamisen ja ylläpidon edellyttämää, työhön käytettyä energiaa. Vinyyliverhouksen tarvitsema laskennallinen työmäärä (asentaminen ja ylläpito) on 28 minuuttia/m²/100 vuotta ja puuverhouksen 145 minuuttia/m²/100 vuotta.

Loppusijoitus

Vinyyliverhouksen vaihtoehtoisia loppusijoituksia on: (Lähde: Suomen Muoviteollisuusliitto)

  • Kierrätys, jolloin materiaali kierrätetään uuden materiaalin raaka-aineeksi.
  • Voimalaitospoltto, jolloin materiaalissa oleva energia saadaan hyödynnettyä. PVC:n kloridit sitovat raskasmetallit pois jätteestä muodostamalla suoloja, jotka voidaan käsitellä erikseen. Poltettaessa PVC:tä syntyy suolahappoa, jotka jätteenpolttolaitoksessa neutraloidaan esim. kalkilla.
  • Kaatopaikka. Vinyyliverhous raaka-aine on stabiili materiaali, eli se ei osallistu kaatopaikan kemiallisiin prosesseihin eikä saastuta kaatopaikkojen lähiympäristöä.

​Puuverhouksen vaihtoehtoisia loppusijoituksia on: (Lähde: VTT:n em. tutkimus)

  • Voimalaitos tai pienpoltto, jolloin materiaalissa oleva energia saadaan hyödynnettyä. Koska maalit voivat sisältää erilaisia täyte- ja lisäaineita, voi niiden poltossa vapautua raskasmetalleja.
  • Kaatopaikka. Hajoamisen seurauksena syntynyt kaatopaikkakaasu koostuu 60-prosenttisesti metaanista ja 40-prosenttisesti hiilidioksidista.